MEZZ

 

Op  deze pagina van de website al het nieuws over de verbouwing van MEZZ

Verbouwing MEZZ

De verbouwing van poppodium MEZZ is gestart.

© Foto's Danny Touw


Verslag informatieavond 24-1-2019

Hier het verslag van deze informatieavond van.

 

Datum: Donderdag 24 januari 2019
Informatieavond bezwaarmakers omgevingsvergunning verbouwing poppodium Mezz.

Locatie: Keizerstraat 101 (poppodium Mezz)

Tijden: 19.00-21.00 uur

 

Aanwezig:

Erik Norbart                (gespreksleider)

Gemeente:

Liesbet de Vries          (hoofd afdeling Vastgoedbeheer)

Kees Mathijssen         (afd. Vastgoedbeheer, portefeuillehouder Mezz)

Peter Arends               (Ingenieursbureau, projectleider Mezz)

Marian Cockx             (notulist)

Extern:

Frank van Iersel          (directeur Mezz)

Gian van Dorst            (BredaBouw)

Jasperina Venema       (Van Helvoirt Groenprojecten)

 

Genodigden:

VVE Museum Appartementen Chassépark (voorzitter mevr. Van Nijnatten)

VVE Wintertuin Chassépark (J. van der Vorst)

Guido ten Hengel en Hanny Zwaans

P.W. Snoodijk

J.C.A. Sips

Betrokken buurtbewoners

 

 

Opening:

Dhr. Erik Norbart opent de informatie avond en stelt iedereen aan elkaar voor. Hoewel de heer Norbart voor de gemeente Breda werkt, heeft hij deze avond de rol van onafhankelijk gespreksleider.  De heer Norbart is in diverse gemeenten voorzitter van de bezwaarschriftencommissie. N.a.v. de hoorzitting bij de bezwaarcommissie Gemeente Breda heeft de voorzitter van de commissie geadviseerd een nieuwe informatieavond te beleggen.

Er zijn in essentie vijf bezwaren naar voren gebracht, te weten:

1.     Vrees voor schade door heien

2.     Onduidelijkheid over uitvoering/werkplan

3.     Vrees voor hangjeugd op het talud

4.     Vrees voor geluid- en hinderoverlast gebruik van foyer

5.     Verwijderen of verplaatsen van bomen

 

De twee brieven van VVE Museum appartementen Chassé Park worden als 1 bezwaar gezien.

Naast een aantal presentaties ter toelichting op de plannen en uitvoering zal ook de mogelijkheid worden geboden rondgeleid te worden door het gehele pand. Gedurende de avond kunnen te allen tijde vragen worden gesteld.

 

Bezwaarmaker (dhr. Van Dam): Gaat het vanavond ook over de kopse kant?

Dhr. Norbart: Deze avond gaat over de gehele verbouwing van Mezz, maar niet over de eventuele uitbreiding van de kleine zaal.

Bezwaarmaker (dhr. Sips): Tijdens de hoorzitting werd verteld dat de architect aanwezig zou zijn?

Dhr. Mathijssen: Dhr. Van Egeraat is op dit moment niet in Nederland en kan daarom hierbij niet aanwezig zijn. Wel hebben wij telefonisch contact gehad. Vragen aan de architect kunnen we wel benoemen en in verslag opnemen.

 

Dhr. Mathijssen licht toe dat de gemeente 4 jaar geleden is begonnen met de plannen. Mezz kwam met opmerkingen dat zaken niet goed liepen. Doordat Mezz een markant gebouw is, was te verwachten dat niet alles op orde zou zijn. De Gemeente heeft in beeld gebracht wat er speelt en wat de kosten zijn. Daarna zijn we in gesprek gegaan met de architect (hij heeft de auteursrechten op het gebouw). Duurzaamheid speelt grote rol, zoals minder energie verbruik. Ook de bereikbaarheid voor minder validen is een belangrijk aandachtspunt.

Alle werkzaamheden zijn meegenomen in de plannen. Het College heeft budget beschikbaar gesteld. Onzeker is nog of dit budget voldoende zal zijn i.v.m. verandering van de markt en de schaarste aan bouwmaterialen. Daarom is het nodig zo snel mogelijk te starten en materialen te bestellen.

 

Dhr. Van Iersel licht met de presentatie “Mezz op orde”  toe hoe de plannen inhoudelijk in elkaar zitten. Hieronder puntsgewijs de uitgangspunten.

Publiek:

·      toegankelijkheid / veiligheid / zichtlijnen / faciliteiten

·      vlotte doorstroom garderobe door meerdere lockerlocaties

·      geen opstoppingen door foyer / zitplaatsen

·      update gehandicaptenvoorzieningen

·      betere zichtlijn balkon

·      meer bewegingsruimte o.a. kleine bars

·      service / betere beleving: echte foyer / zitplaatsen / verbetering horeca aanbod

·      verbetering luchtbehandeling

Faciliteiten / backstage / artiesten:

·      indoor laden en lossen

·      logistieke verbetering: toegankelijkheid opslag, containers achter hek / zicht, toegang podium

·      personeelsruimte en toiletten

·      verbeterde faciliteiten artiesten / kleedkamers

·      verbetering podium

Omgeving:

·      laden en lossen

·      drukte voorplein

·      probleem veranda

·      containers weg

 

Er worden bouwtekeningen op het scherm getoond met uitleg waar welke verbeteringen komen. Aan de zijde waar nu de containers staan komt de uitbreiding ten behoeve van opslag en een personeelsruimte.

Foto’s geven een indruk hoe de foyer ingericht wordt. De interne uitstraling van het gebouw zal veranderen. Samen met kunstacademie St. Joost gaan we hieraan werken.

Uitgangspunt is Mezz op orde. Vanuit Welstand en Stedenbouw is vereist dat de uitbreiding past bij zowel de architectuur als de ligging in het Chassépark. Dat heeft geresulteerd in het voorliggende voorstel.

Een jaar geleden is er een bewonersavond geweest, waarbij de tekeningen werden getoond.

Er is meer visualisatie gewenst door de bewoners.

Een van de aanwezigen stelt de vraag of de containers via het gebouw naar straat gaan.

Dhr. Van Iersel: Nee, de containers worden overdag buiten om naar straat gebracht, zoals ook het bier lossen. De containers moeten nu buiten gezet worden en vervolgens terug naar binnen worden gehaald.

Bezwaarmaker (dhr. Sips): Het zou fijner zijn als ophaaldienst containers naar buiten haalt en weer terug binnen zet na het legen. Deze service zit ook bij de Museum appartementen. Mezz zal de mogelijkheden hiertoe nader onderzoeken.

Een van de aanwezigen vraagt om een duidelijker inzicht wat bestaand is en wat nieuwbouw.

De heer Van Iersel: aan de hand van de tekening op het scherm wordt de plattegrond toegelicht.

 

Dhr. Norbart: Eerst zullen wij inhoudelijk verder door gaan met de informatie en later kunt u deelnemen aan de rondleiding.

 

Mevr. Venema werkt bij Van Helvoirt Groenprojecten en licht het beplantingsplan toe.

De opbouw beplanting is aangepast t.o.v. de eerst getoonde foto. Het gras bovenaan het talud wordt beplanting. Twee van de bomen die er nu staan moeten wijken voor de heuvel / uitloop. Er is een bomen effect analyse opgesteld die aantoont dat drie bomen zullen moeten wijken. Niet alleen staan ze nu al te dicht op elkaar, het talud zal de wortels verstikken. Eén boom blijft gehandhaafd en zal beter kunnen doorgroeien. In de directe omgeving van het talud zal een nieuwe boom worden aangeplant. Voor de drie te verplanten bomen is een andere locatie in de gemeente gezocht en gevonden (antwoord in verslag toegezegd): in de Luikstraat, De Piet Heynlaan en de Oude Rijsbergsebaan. Compensatie voor de twee bomen wordt  in de aanplanting van de nieuwe talud gerealiseerd in de vorm van meerstammige heesters. Verder is gekozen voor een beproefd concept: prairie beplanting, dit groeit hoog op, kan de weersomstandigheden aan en is hufterproof. Er komen vlinder en bijen lokkende planten in. De kleurstelling wordt speciaal voor Mezz samengesteld door de leverancier van de beplanting.

Bezwaarmaker (dhr. Sips): Is de beplanting direct hoog of na x aantal jaar?

Mevr. Venema geeft aan dat de planten 2 jaar nodig hebben om dicht te groeien. De foto’s waren van beplanting na 1 jaar.

Boven komt groenblijvend gras, de pollen zijn niet aantrekkelijk om over te lopen of op te gaan zitten. Wintergroen.

Een van de aanwezigen vraagt wie voor onderhoud van het talud zorgt.

Mevr. Venema: Het talud wordt onderhoudsvriendelijk. Het 1e jaar hoort het onderhoud bij de partij die de beplanting heeft aangebracht. Daarna neemt gemeente Breda dit over.

Een van de aanwezigen vraagt of er verlichting in het groengebied komt.

Dhr. Arends: Verlichting kan worden toegepast maar zit nu niet in het plan. In overleg met bewoners gaan we bekijken of en waar verlichting noodzakelijk is om eventuele overlast te beperken.

Opgemerkt wordt men bezorgd is dat er problematiek komt, o.a. hangjongeren. Wij kunnen niet de oplossing geven of er verlichting komt en waar.

 

De heer Norbart vraagt om dit concreet te maken en hij stelt voor dat ter zake deskundige ambtenaren in overleg treden met de omwonenden omtrent de verlichting.

Toezegging van de gemeente Breda (dhr. Arends): De gemeente komt tijdig met een voorstel naar de directe bewoners.

 

Bezwaarmaker (dhr. Van Engelen): Ik kijk vanaf mijn balkon in de lichtkoepel. Hoe wordt overlast van licht voorkomen?

Dhr. Arends: Deze vraag is voorgelegd aan de architect. Voorstel is matglas aan te brengen in de lichtkoepel. De koepels bevinden zich in secundaire ruimten en geven weinig licht. Mogelijk is ook aan de binnenzijde een plissé gordijn aan te brengen voor in de avond om licht tegen te houden.

Bezwaarmaker (dhr. Van Engelen): Wij hebben kort geleden onze woning gekocht, en hebben geen bezwaar tegen de verbouwing. Het sfeerbeeld geeft aan dat heuvel 5 meter hoog is en dat de boom voor het balkon zal verdwijnen.

Dhr. Arends: De bovenkant van de heuvel is 3,5 meter. Lichtkoepels zijn hoger, 5 meter.

 

Bezwaarmaker (mevr. Van Engelen) als de boom die blijft staan het niet overleefd komt er dan een boom van vergelijkbare grootte terug?

Mevr. Venema: Op grond van de boom effect analyse is er geen enkele aanleiding te veronderstellen dat deze boom  schade zal ondervinden van de bouwwerkzaamheden.

Bezwaarmaker (mevr. Van Engelen): Kan het heien de boom vernietigen, en komt er dan een klein boompje terug of een grote boom?

Toezegging van de gemeente Breda (dhr. Arends): Mocht er tegen alle verwachtingen in iets gebeuren met de bestaande boom dan komt er een boom van gelijke omvang voor terug.

 

Dhr. Norbart: het volgende punt van bezwaar is de vrees voor schade door het heien.

Dhr. Arends: Er is goed gekeken naar mogelijkheid van schade bij verbouwing, zelfs een geoloog is betrokken ook omdat Mezz een monument is. De adviseur heeft voor een trilling arm heisysteem gekozen. Holle palen waarmee ook in gebouwen geheid kan worden. Er worden trilling meters geplaatst, komen deze boven de richtlijnen dan wordt gestopt met heien.

Bezwaarmaker (dhr. Sips): Veroorzaken die trillingen die eventuele schade enkel tijdens de bouw of kan dit ook nog er na?

Dhr. Arend: Enkel tijdens het heien zelf is er sprake van lichte trillingen .

 

Dhr. Van Dorst geeft meer informatie over het heien en het werkplan. BredaBouw is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op het bouwterrein.

Als we gaan heien, dan beginnen we zo dicht mogelijk bij het bestaande gebouw. Alle mogelijke trillingen worden daarna opgevangen door de eerder geplaatste palen.

Een van de aanwezigen vraagt of de trillingen ook de andere kant op gaan.

Dhr. Van Dorst: In principe gaan de mogelijke trillingen alle kanten op, gelijk de rimpeling in het water als er iets in wordt gegooid. Het oude deel van Mezz heeft geen fundering op palen en is het meest kwetsbaar, de andere gebouwen hebben wel fundering en/of heipalen.

Een van de aanwezigen vraagt of er ook waterpompen komen en of deze geluidsoverlast geven.

Dhr. Van Dorst: Waarschijnlijk hoeft dit net niet i.v.m. hoogte stand van het grondwater. Mogelijk wordt in ochtend even een geluidsarme waterpomp gebruikt om wat regenwater weg te pompen. Het is hier niet nodig de gehele dag te pompen.

Bezwaarmaker (mevr. Van Nijnatten): Hoe lang duurt heien?

Dhr. Van Dorst: Het heien zelf zal waarschijnlijk 2 a 3 dagen duren. In totaal 22 palen.

Bezwaarmaker (mevr. Van Nijnatten): Hoe lang gaat het gehele project gaat duren?

Dhr. Van Dorst: De planning is dat op 1 april  Mezz dicht gaat. De bouw duurt tot eind september 2019, afhankelijk van wanneer begonnen kan worden.

Een van de aanwezigen vraagt waar de toiletten en bouwketen komen.

Dhr. Van Dorst: Er wordt gebruik gemaakt van het eigen voorterrein van  Mezz voor  bouwketen en toiletten. Tevens komen er hekken om de bouwplaats heen. De weg bij de appartementen blijft open.

Opgemerkt wordt dat het grasveld heel zacht is. Als grotere wagens hierover rijden, gaat het hele grasveld stuk.

Bezwaarmaker (dhr. Van de Vorst): Wordt de ruimte naast veranda geen bouwput?

Dhr. Van Dorst: Naast de veranda komt een steiger voor onderhoud aan de veranda, welke wordt afgesloten voor 2-3 weken. Daar komen geen containers. In de foyer is veel sloopwerk. Om puin af te voeren is gekozen om over het gras te werken. Rijplaten worden weggelegd voor 4-6 weken en hierop worden de containers geplaatst voor afvoer van puin. De bomen worden beschermd. Hier wordt rekening mee gehouden bij de werkzaamheden. Dhr. Van Dorst heeft de route in beeld gebracht met bovenaanzicht. Afspraak is dat aan de transporteur wordt aangegeven hoe te rijden. Voor de kraanwerkzaamheden komt er een afzetting op de Keizerstraat. Het blijft mogelijk de straat te gebruiken.

Een van de aanwezigen vraagt waar de voertuigen van de bouwlieden worden geparkeerd.

Dhr. Van Dorst: Het parkeren gebeurt bij parkeerterrein Mols of andere parkeerplaats. Wel staat er 1 auto op de bouwplaats voor calamiteiten.

Een van de aanwezigen vraagt wat er gebeurt met het hokje bij fietsenstalling hiervoor. (fietseningang oude fietsenkelder.)

Dhr. Van Iersel: Aan die zijde gebeurt niets.

 

Dhr. Norbart stelt vast dat de navolgende zaken aan de orde zijn geweest: Dhr. Van Dorst heeft informatie gegeven m.b.t. bezwaarpunt van onduidelijkheid over uitvoering / werkplan en vrees voor schade door heien. Als er schade is, kan veroorzaker aansprakelijk gesteld worden. Wij gaan er van uit dat er geen schade komt zoals aangegeven door dhr. Van Dorst.

Mevr. Venema heeft in haar uitleg meegenomen dat hangjongeren worden geweerd door de keuze bij aanleg beplanting en dergelijke.

Bezwaarpunt verlichting. Hierover zal de gemeente in contact treden met de omwonenden.

De doelstelling van deze bijeenkomst was om elkaar maximaal te informeren. Het verslag gaat ook naar de bewoners. Voornoemde punten worden daarin vastgelegd.

 

Bezwaarmaker (dhr. Van der Vorst): Tijdens de hoorzitting is verteld dat de foyer niet als muziekzaal gebruikt zal gaan worden.

Dhr. Arends: Dit is toegezegd tijdens de hoorzitting, het wordt opgenomen in vergunning. Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan dit bezwaar.

 

Dhr. Norbart: Het verslag van deze informatieavond gaat naar de bezwaarschriftencommissie.  Deze commissie is onafhankelijk en toetst of de bezwaren ontvankelijk of niet ontvankelijk zijn. De gemeente start in beginsel 1 april 2019. Mocht u besluiten om beroep aan te tekenen dan dient dit te geschieden bij de Rechtbank Breda. De totale proceduretijd kan in het uiterste geval oplopen tot ongeveer 3 jaar.

De bezwaarschriftencommissie is een adviescommissie aan het college. Het College besluit uiteindelijk zelfstandig of de aanvang van de werkzaamheden op 1 april 2019 doorgang kunnen vinden, los van een eventueel lopende beroepsprocedure. Daarnaast is er de procedure van de voorlopige voorziening waarin bezwaarmakers de rechter kunnen vragen een voorziening te treffen.

 

Bezwaarmaker (dhr. Vermeulen): Wie is tijdens de uitvoering het aanspreekpunt?

Dhr. Van Dorst: Tijdens de werkzaamheden is de uitvoerder het aanspreekpunt. Telefonisch contact is mogelijk via onze zaak / storingsdienst. Toegezegd tel.nr in verslag: 076-5810354.

Dhr. Arends: Bewoners worden tijdig door de aannemer geïnformeerd wanneer werkzaamheden starten die overlast kunnen veroorzaken.

 

Bezwaarmaker (dhr. P.W. Snoodijk): Voor de laad- en losruimte zien wij graag regels aan Mezz dat deze ruimte inpandig wordt gebruikt.

Dhr. Norbart: Dit is de bedoeling. In algemene zin geldt dat aan voorschriften moet worden voldaan en indien dat niet het geval is dan kan om handhaving worden gevraagd.

Dhr. Van Iersel: Alle afspraken kunnen worden vastgelegd door de gemeente. Normaliter zal het laden en lossen straks inpandig geschieden. Met een grote trailer echter is inpandig werken wel mogelijk, maar gezien de omvang zal de trailer slechts deels binnen kunnen met als gevolg dat de deuren tijdens laden en lossen dan ook niet dicht kunnen. Er zullen in ieder geval geen kisten meer op straat gelost worden.

 

Bezwaarmaker (mevr. Van Nijnatten): Het pad tussen Museumappartementen en Mezz; ons balkon hangt hierover en soms wordt er tegenaan gereden. Kan dit beschermd worden?

Dhr. Van Dorst: Wij zullen dit ter plaatse bekijken, indien nodig worden voorzieningen getroffen.

 

Bezwaarmaker (dhr. Sips): Kunt u uitleg geven waarom de 2 bomen niet op het grasveld terug kunnen komen waar zij nu al staan?

Mevr. Venema: Het talud komt zo danig dat er onvoldoende ruimte voor deze bomen blijft om daar te laten staan.

 

Bezwaarmaker (dhr. Van der Vorst): Graag wil ik voorstellen de reactie van de advies commissie en verslag af te wachten. Dan kunnen de bezwaarmakers en VVE bij elkaar komen en alles bespreken. Daarna zullen wij de gemeente laten weten hoe wij er over denken. Eerst even alle informatie laten bezinken. 

Dhr. Norbart: Goed dat u het samen wilt bespreken. Uw overleg kan wellicht al plaatsvinden voordat de bezwaarschriftencommissie een uitspraak doet. Dit zou ook wenselijk zijn aangezien de bezwaarschriftencommissie dan volledig is geïnformeerd over de standpunten. Het overleg sluit niet uit dat iemand zelfstandig kan besluiten zijn of haar bezwaar te handhaven.

 

Bezwaarmakers zeggen toe dit met elkaar te bespreken op basis van het verslag en de gemeente vervolgens te laten weten wat hun standpunt is.

Dhr. Norbart sluit hiermee de informatieavond. Dhr. Van Iersel nodigt alle aanwezigen uit voor een rondleiding door het gebouw.